Upozorňujeme naše zákazníky, že zboží na Slovensko neodesíláme. Děkujeme za pochopení.

Vše o kadidlech

Nebe na Zemi: Ikony

Slevy

Novinky

Ikona KristaIkony, obrazy i symboly křesťanské víry nás provázejí od dávných časů. Je dobré a užitečné vědět základní smysl a důležitost těchto předmětů. Existuje zde mnoho protichůdných názorů, nebo  u mnoha lidí základní pochopení zcela chybí. Naši moudří a zbožní předkové vnímali přítomnost  a jejich moc ve zcela odlišné rovině, než je tomu dnes. Podstatné vědomosti o moci ikon či posvátných předmětů se z mnoha důvodů vytratily. Nahlédněme nyní v několika bodech na nejdůležitější z nich:

1) Jak vyplývá ze samotné podstaty vlastnictví takovýchto obrazů a symbolů, je důležité zmínit, že člověk věřící nebo člověk nalézající zalíbení v křesťanských ctnostech a příkladech víry se neklaní či nemá v úctě sochu, obraz nebo „modlu" ve vlastním slova smyslu. Je přitahován k těmto vyobrazením proto, že se cítí povinnen zapojit do svého života viditelné skutky víry. Nosí ve svém srdci silnější touhu napodobovat ctnostné příklady víry, myšlenky Ježíše Krista, Matky Boží, svatých, vyznavačů Boha.

2) Z praxe je možné přirovnat ikonu k určitému prameni čisté vody, z něhož pramení osvěžení křesťanské duši, která pociťuje žízeň po duchovním životě v této pustině, tedy ve světě ovládaném egoismem, ziskuchtivostí, závistí a nenávistí. (V něm je zřetelná absence božského řádu uvnitř lidské společnosti). Z takového čistého zřídla proudí pak čisté vzory do srdce křesťana, který touží napodobit a okusit spoluúčast na životě i učení velkého Mistra a Učitele Ježíše Krista.

3) Tyto vzory ctnostného života zpodobněné obrazy Syna Božího, jsou mocnými zobrazeními okamžiků jeho pozemského působení. Čerpají také z dalších životních příběhů Matky Boží, mnoha zbožných učedníků i mučedníků.

Jsou v určitém ohledu představitelné také jako zrcadlo (s ohledem na světelnou a zářivou podstatu spirituálního dění), které do duše lidské odráží kvality těchto vzorů, podobny záři sluneční. Mocně nás posilují i uschopňují v každodenním životě, kdy prožíváme určité strasti a nepřízeň života.

4) Takový obraz můžeme také představit jako zásobnici silových kvalit, do které věřící člověk přidává částečky (kvanta) při svých meditacích. Tedy v okamžicích každodenního rozjímání nad životem a zvěstí Kristovou i jeho ctitelů, přináší neustále určitý energetický díl ze sebe samého, ze společenství s Duchem Svatým. Tuto nádrž naplňuje potom tvůrčí energie proseb, pokorné úcty a ctnostných myšlenek. Je akumulována; a v tomto prostředí přináší kromě inspirace zdroj duchovní mocné posily. Utváří ochranný prostor (pole) nabitý ve své bezprostřední blízkosti božskými ideami, dobrými věcmi ve smyslu našeho života.

5) Ikony a symboly křesťanské víry se stávají také určitou tvrzí, útočištěm, kam v okamžicích úzkosti i radosti spěchá věřící, aby mohl hledat posilu a pomoc jako představitelný prostředek, prostředníka k úspěšnému zvládnutí nepříznivých situací. Pomáhají vyjádřit a konkretizovat představy, touhy a žádosti, vyjádřit slova ve spojení se spiritualitou skrze individuální, bytostné vnímání božského světa, jinak obtížně představitelného. Přináší spolu s modlitbou požehnání tomu, kdo je ve své zbožnosti a pokoře ponořen do osobních meditací a modliteb vznášených k Otci nebes.

6) Nádrž těchto energií a sil se stává po určité době mocnou hradbou (štítem) proti nepřátelství světa a temným silám, proti energetickým výbojům a útokům negativních sil z neviditelného světa, nazývaného často astrální svět, který člověk ve své nevědomosti nepoznal a nebo zná jen okrajově. Odráží v plnosti důvěry lstivé pokusy protivníků, kteří se snaží pracovat v oblasti útoků na psychu, tj. duši lidskou, aby ji poškodili v její duchovní celistvosti, nalomili osobnost v důvěře v Boží moc a spravedlivé projevy jeho mocného Slova.

7) Ve smyslu dobrého a čistého počátku je příznivé takovou ikonu, nebo posvátný předmět, dát požehnat zbožným knězem, nebo není-li možnost, nechť je požehnán samotným vlastníkem obrazu. A to vždy, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, při zachovávání čistého života v takovém období, kdy je obraz požehnán. Podobně naši předkové žehnali nejen obrazy a oltáře, místa posvátná, ale také pole, zahrady, sady, naše domovy, aby se jim vyhnula nepřízeň osudu vezdejšího, pohromy, zlé síly, zlí lidé. Prostor k životu byl tak zdravý, čistější a plnější pro veškerý bytostný život, což je snadno pochopitelné každému kdo zdravě myslí a nakládá se sebou i svými blízkými.

8) Zmíněné předměty je prospěšné čas od času nechat projít kouřem dobrého kadidla apod., které je jak známo poutáno na dobré duchovní bytosti a očistné procesy. Navíc je to užitečné ve smyslu udržování celého prostoru v příznivém stavu.

9) Obklopujme se tedy dobrými věcmi, dobrými myšlenkami zprostředkovanými moudrými předky a především Kristem a jeho nejbližšími, stejně jako se každý člověk rád obklopuje dobrými přáteli, krásnými věcmi a příjemným prostředím. Čím více je světla, tím lépe; a temnoty ustupují.

Výběr ikon zde